Skip to content Skip to footer

Kiedy można wystawić fakturę VAT marża?

Bardzo często przy zakupie auta z komisu bądź telefonu w serwisie aukcyjnym spotkać można się z fakturą VAT marża. Wiedzieć trzeba, że jest to dość specyficzny dokument pod kątem naliczenia należnego podatku. Warto zatem wiedzieć, czym taka faktura dokładnie jest i kiedy może być wystawiona.

Faktura marża – co trzeba wiedzieć?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami marża w podatku VAT to różnica między kwotą należności, jaką opłacić ma nabywca danego produktu lub usługi, a ceną nabycia, która pomniejszona jest o kwotę podatku. Innymi słowy, podmiot sprzedający nalicza oraz odprowadza podatek VAT tylko od marży, jaka została przez niego naliczona. Oznacza to brak możliwości odliczenia podatku VAT z faktury zakupu.

Faktura VAT marża to dla sprzedawców korzystne rozwiązanie. W tym bowiem przypadku opodatkowaniu podlega jedynie kwota prowizji pobierana przez sprzedawcę, a nie pełna wartość sprzedawanego produktu. Faktura VAT marża dotyczy m.in. podatników, którzy świadczą usługi turystyczne bądź dokonują dostaw towarów używanych.

Faktura VAT marża w świadczeniu usług turystycznych

Jeśli chodzi o świadczenie usług turystycznych, to w tym przypadku przez marżę rozumie się różnicę pomiędzy kwotą należności, jaką opłacić ma nabywca usługi, a ceną, od której podmiot wystawiający fakturę nabył towar lub usługę dla bezpośredniej korzyści turysty. Jakie usługi wchodzą w zakres bezpośredniej korzyści turysty? Mowa tu przede wszystkim o zakwaterowaniu, transporcie, wyżywieniu, a także ubezpieczeniu.

Faktura VAT marża może być wystawiona bez względu na to, kto jest nabywcą usługi turystycznej, w przypadku, gdy sprzedawca działa na rzecz nabywcy we własnym imieniu i na własny rachunek, a także, jeśli przy świadczeniu usługi nabywa produkty i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Faktura VAT marża w dostawie towarów używanych

W przypadku sprzedaży produktów używanych pamiętać trzeba, aby na fakturze VAT marża zawsze umieszczać oznaczenie „procedura marży – towary używane”. Podstawę opodatkowania stanowi tutaj kwota marży, która jest różnicą między kwotą całkowitą opłacaną przez nabywcę produktu a kwotą nabycia pomniejszoną o kwotę podatku.

Jeśli chodzi o dostawę towarów używanych, to faktura VAT marża może być wystawiona, gdy podatnik nabył towary od osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT oraz gdy towary nabyte zostały od podatnika VAT, w sytuacji, gdy podlegały one zwolnieniu przedmiotowemu lub gdy dostawca był zwolniony z podatku VAT.