Skip to content Skip to footer

Monitoring wód w ramach badania środowiskowego

W swoim najszerszym znaczeniu, hydrologia obejmuje badanie występowania, ruchu oraz fizycznych i chemicznych właściwości wody we wszystkich jej postaciach w hydrosferze ziemi. Dlaczego warto wykonywać badanie wód w ramach badania środowiskowego?

Badania nad wodą

Woda w atmosferze jest zazwyczaj badana jako część meteorologii. Woda w oceanach i morzach jest badana w ramach nauk oceanograficznych, wody w jeziorach i mórz śródlądowych w limnologii , a obecność lodu na powierzchni ziemi w ramach glacjologii. Niektóre główne dyscypliny naukowe pokrywają się.

Zarówno hydrologowie, jak i meteorolodzy prowadzą badania ruchu wody w dolnych warstwach granicznych atmosfery. Wszystkie te badania wód są powiązane przez podstawową koncepcję cyklu wodnego lub cyklu hydrologicznego, zgodnie z którym wody morza są odparowywane, a następnie skraplane w atmosferze, po czym spadają na ziemię jako opady i ostatecznie płyną w rzekach z powrotem do morza.

Występowanie wody na ziemi

Woda jest najobficiej występującą substancją na ziemi i pozostaje głównym składnikiem budulcowym wszystkich żywych stworzeń. W atmosferze odgrywa ważną rolę w utrzymywaniu nadającego się do zamieszkania środowiska dla ludzkiego życia. W praktyce hydrologowie zwykle ograniczają swoje badania do wód znajdujących się w pobliżu powierzchni globu. Przedsiębiorcom polecany jest monitoring wód w firmie https://obiks.pl, uwzględniający pełen zakres badań według obowiązujących rozporządzeń.

Występowanie wód powierzchniowych odegrało znaczącą rolę w wzroście i upadku głównych cywilizacji w historii świata. W wielu społeczeństwach znaczenie wody dla ludzkości znajduje odzwierciedlenie w strukturach prawnych i politycznych. W chwili obecnej rosnące populacje i poprawiające się standardy życia wywierają coraz większą presję na dostępne zasoby wodne.

Zanieczyszczenia wody

Nie brakuje wody na powierzchni ziemi, ale obszary nadwyżki wody często znajdują się daleko od głównych skupisk ludności. Ponadto w wielu przypadkach ośrodki te są źródłem zanieczyszczeń wody. W związku z tym dostępność i jakość wody stają się coraz większym ograniczeniem dla działalności człowieka, pomimo ogromnych postępów technologicznych w zakresie kontroli wód powierzchniowych.

Laboratorium https://obiks.pl jest w stanie zaoferować akredytowane badanie jakości wód. Dotyczy to zarówno cieczy przeznaczonej do spożycia, jak i tej stosowanej w kąpieliskach. Badania obejmują wody powierzchniowe, podziemne, źródlane oraz mineralne, a także o zastosowaniu leczniczym.